Бронхологично отделение


Началник отделение: проф. Димитър Костадинов, дм,
лекар специалист по "Пневмология и фтизиатрия" и "Ушно - носни гърлени болести"

Телефон за контакт : 02/8054297

Екип:
д-р Николай Янев, дм, лекар специалист по "Пневмология и фтизиатрия", асистент

Единственото звено в страната ни, където могат да се прилага широка гама от бронхологични диагностични и терапевтични процедури при възрастни и деца, включително новородени, с различни заболявания на белия дроб, медиастинума, плеврата и гръдната стена, под обща и локална анестезия, с флексибилна и/или ригидна техника. Отделението разполага с цифрови видеоендоскопски системи от първи клас с висока чувствителност и големи възможности за обработка на изображенията за ранна диагностина на неопластични лезии на траиобронхиалното дърво.

Предмет на дейност:

 • Извършва се бронхоскопска диагностика и терапия – щипкова и фиброщипкова биопсия, четкова и катетър-биопсия, бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ)
 • Извършва трансбронхиална пункционна иглена биопсия (ТБПИБ)
 • Трансбронхилна белодробна биопсия (ТББ)
 • Провежда ендобронхиална лазерна терапия и електрокаутеризация
 • Балонна дилатация при стенози
 • Поставяне и смяна на трахеобронхиален стент
 • Фотодиагностика и фототерапи на белодробен карцином
 • Ендоскопска обем редуцираща терапия
 • Ендоскопско затваряне на бронхоплеврална фистула
 • Отстраняване на чуждо тяло от трахея и бронхи
 • Отстраняване на тъкан от трахея и бронхи с ригидна техника и др.
 • Осъществява се трансторакална тънкоиглена биопсия (ТТАБ) и режеща (True-cut) биопсия на формации в медиастинума, гръдната стена, белия дроб и плеврата, под ехографски, СТ или рентгеноскопичен контрол.

Отделение по образна диагностика


Отделението е с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Образна диагностика"

Началник отделение: д-р Валери Атанасов, лекар специалист по "Образна диагностика" и "Здравен мениджмънт"

Екип:

д-р Бисер Стефанов, лекар специалист по "Образна диагностика"

Сектор за неинвазивна диагностика, включващ ехографски кабинет и кабинет по доплерова сонография:
д-р Величка Кирилова, лекар специалист по "Вътрешни болести" и "Кардиология", асистент

Телефон за контакт: 02/8054238

Основни дейности на отделението:

 • образна диагностика
 • конвекционална рентгенография
 • ултразвукова образна диагностика
 • компютъртомографски извследвания


Отделение по Клинична патология


Екип:

д-р Силвия Иванова, лекар специалист по "Обща и клинична патология"
д-р Пенка Каранова, лекар специалист по "Обща и клинична патология"

Телефон за контакт:
02/ 8054 229 Началник лаборатория,
02/8054273 Лаборанти

Основни дейности:

 • Спешна интероперативна диагностика
 • Експресни цитологични препарати
 • Цитологични изследвания на лаваж, храчки, плеврален пунктат
 • Оперативни биопсии
 • Ендоскопски биопсии и true cut биопсии
 • Специални оцветявания
 • Цитоморфология на БАЛ
 • Туморна диагностика
 • Имунохистохимични и имуногенетични изследвания на белодробни биопсии
 • Диагностика на дифузни и интерстициални и белодробни фибрози и саркоидода
 • Диагностика на туберкулоза