За нас


От 01.05.2017 година Специализираната болница по белодробни болести е преобразувана в Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД.

Тя е единствената в страната Университетска самостоятелна специализирана болница за лечение на белодробни болести – национална институция, осъществяваща комплексна съвременна диагностична, терапевтична, хирургична, преподавателска, научно изследователска и организационна дейности по проблемите на белодробните болести.

Мисията на болницата е да осъществява достъпна и каачествена болнична помощ по ясно дефинирани медико-професионални и научни критерии, при съчетание на стандарти, при максимално обхващане на потребностите от диагностична, лечебна и профилактична помощ.

Приоритет на Болницата е пациентът с неговите физически потребности, здравни и емоционални проблеми.

В тази връзка, основна задача е да дадем своя принос за подобряване качеството на живота на нашите пациенти чрез възстановяване на тяхното здраве, поддържане на високо ниво на тяхната работоспособност и намаляване на страданията им чрез:

 • Високовалифицирана помощ по всички профили на пневмология и фтизиатрия, детска пневмология и фтизиатрия, гръдна хирургия и анестезия и интензивно лечение
 • Интензивно лечение на белодробни болести
 • Комплексна пневмо-фтизиатрична диагностична и терапевтична помощ
 • Бронхологични диагностични и терапевтични методи при деца и възрастни с различни заболявания на бели дробове, медиастинум, плевра, гръдна стена
 • Преоперативна оценка и подготовка на пациента за хирургична интервенция
 • Диагностика и лечение на сънна апнея
 • Диагностика и лечение на белодробна туберкулоза, извънбелодробна туберкулоза при деца и възрастни
 • Хирургично лечение на хранопровод, стомах и дуоденум със голям и много голям обем и сложност с лица над 18 г.
 • Диагностика и оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата
 • Диагностика и оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум , плевра
 • Оперативно лечение на болести на бял дроб, мезиастинум, плевра и гръдна стена без онкологични заболявания
 • Спешни състояния в гръдната хирургия
 • Преподавателска дейност на студенти медици от Медицински факултет и медицински колеж, следдипломна квоалификация по пневмология и фтизиатрия, гръдна хирургия, детски болести, детска пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести, гръдна хирургия и анестезиология и интензивно лечение
 • Клинични изпитвания на медикаменти

В структурата на болницата влизат 7 Клиники, от които три терапевтични клиники за лечение на неспецифични белодробни болести при възрастни пациенти, една детска клиники, Клиника по белодробна туберкулоза при възрастни, Клиника за гръдна хирургия, Операционен блок, КАИЛ, ДКБ с три консултативни кабинета, Бронхологично отделение, Клинична лаборатория, Отделение за образна диагностика, Микробиологична лаборатория, Лаборатория функционално изследване на дишането, Отделение по патоморфология, Отделение за кинезитерапия.

Ръководство


Любчо Пенев

Изпълнителен директор


Кратко представяне

Виж повече

Доц. д-р Ваня Юрукова, д.м.

Зам. изпълнителен директор

Кратко представяне

Виж повечеПроф. д-р Димитър Костадинов, д.м.

Зам. директор научна и учебна дейност

Кратко представяне

Виж повече
Веселина Ганчева

Главна мед. сестра


Кратко представяне

Виж повече

История на болницата


МБАЛББ”Св. София”ЕАД е наследник на Научен Институт по Белодробни Болести създаден през 1974 г. Историята на болницата датира още от 1941 г. с разкриването на Противотуберкулозна болница.

1954 г.–Болница за гръдоболни с директор д-р Апостолов. Там е била създадена Катедра по фтизиатрия ръководена от проф. д-р Стефан Тодоров за обучение на лекари-специализанти по линията на СДК, бул. „Димитър Несторов” №19 (днес бул. „акад. „Иван Гешов”№19). Катедрата изиграла голяма роля в обучението и създаването на специалисти в продължение на дълги години.

Монографиите “Основи на фтизиатрията” и “Диференциална диагноза на туберкулозата на органите на дишането” написани от проф. Тодоров са настолна книга за лекарите в областта на рентгеновата диагностика на белодробната туберкулоза. В тази катедра са работили видни специалисти, като проф. д-р Стефан Шошков, проф. д-р Антон Алтъпърмаков, основоположник на бронхологията на България, проф. д-р Александър Попсавов и проф. д-р Борис Павлов.

1956 г. – открит Централен Научен институт по туберкулоза построен по подобие на Научния Институт по туберкулоза в гр. Москва и Катедра по фтизиатрия към МУ София, ръководена от проф. д-р Минко Мондешки, базирана в Клиниката по фтизиатрия ул. „Димитър Несторов” №17. (днес бул. „Акад. „Иван Гешов” № 17), където се е осъществявало Обучението по туберкулоза на студентите-медици. Проф. д-р Минко Мондешки, ръководител на катедрата издава учебник по фтизиатрия за студенти медици. 1968 г. – проф. Радан Раданов приобщава Градската болница за деца с туберкулоза към Катедрата по фтизиатрия.

20.7.1972 г. е осъществено сливане на двете болници и е създаден Център по белодробни болести. През 1972 г., след създаването на Медицинска Академия – София, се обособява една катедра по Пневмология и фтизиатрия (сега Клиничен център по Белодробни болести – КЦББ), ръководена от проф. д-р Радан Раданов. Катедрата поема обучението, както студенти медици, така и на лекари-специализанти, базирана е на на ул. „Димитър Несторов” №19 в Научния институт по белодробни болести и клиниката по белодробна туберкулоза при Общинската болница по туберкулоза на ул. „Д. Несторов” №17.

1974 г. е създаден Научен Инситут по Белодробни болести с директор проф. д-р Петър Добрев. Проф. Добрев изиграва голяма роля в утвърждаването на специалността Пневмология и фтизиатрия, като част от вътрешните болести. Проф. Добрев е издал редица монографии в областта на пневмологията, като Хронична обструктивна белодробна болест“, “Пневмонии”, “Белодробен рак”, “Белодробен тромбоемболизъм”, “Лечение на белодробните болести”, “Възпалителни заболявания на болести на белите дробове” и др.

Под негово ръководство израстват много лекари специалисти, асистенти, доценти, професори. В КЦББ дълги години работят проф. д-р Никола Алексиев, проф. д-р Милко Милчев, проф. д-р Ванко Ничев и проф. д-р Анастас Петров . В НИББ са работили и преподавателите, специалисти по Гръдна хирургия, от Клиника по Гръдна хирургия, като проф. д-р М. Донев, проф. д-р Петър Червеняков, проф. д-р Балевски, доц. д-р Даков, доц. д-р Коларов, доц. д-р Нихтянов.

Важно звено в НИББ е Бронхологичното отделение, създадено е от проф. д-р Антон Алтъпърмаков. което е уникално за България и обучава лекари-специалисти от цялата страна. Негови ръководители са били Доц. д-р Ст. Христов, проф. д-р Рангел Павлов и проф. д-р Емил Г. Бенов.

От първостепенно значение за работата на НИББ е микробиологичната лаборатория по туберкулоза и неспецифични белодробни болести, ръководена от доц. д-р Вълчо Иванов, доц. д-р Емил Калфин и доц. д-р Веселина Раданова.

Проф. д-р Веселин Власов дълги години е завеждащ патоморфологична лаборатория към НИББ.

До 2002 г. в НИББ е обособено и диспансерно отделение ръководено от доц. д-р Драгомир Бояджиев, доц. д-р В. Павлов и доц. д-р Златка Янкова.

От 2001 г. е Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести Университетска болница с изпълнителен директор Любчо Пенев.